Logga in

Stadgar

STADGAR
för den ideella föreningen Alnarpsveteranerna


§1 NAMN
Föreningens namn är ALNARPSVETERANERNA och har sitt säte i Alnarp, Lomma kommun.


§2 MEDLEMSKAP
Föreningen är öppen för medlemskap för pensionärer och deltidspensionärer, som varit eller är anställda vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
Maka/make/medföljande är välkommen att vara med i föreningens arrangemang utan att betala medlemsavgift.


§3 ALNARPSVETERANERNAS SYFTE
- Att underlätta medlemmarnas kontakter med varandra och med tidigare arbetskamrater.
- Att befrämja medlemmarnas kontakter med SLU Alnarp.
- Att ordna lämpliga gemensamma aktiviteter efter medlemmarnas önskemål.


§4 MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet bestämmer innevarande kalenderårs medlemsavgift.
Nya medlemmar erlägger gällande årsavgift vid inträdet, övriga medlemmar före april månads utgång.


§5 ÅRSMÖTE
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet eller extra årsmöte. Årsmötet skall hållas före februari månads utgång. Extra årsmöte skall inkallas om minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver det eller när styrelsen så beslutar. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall vara utsänd senast två veckor i förväg. Endast medlem har rösträtt på årsmöten.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två personer att justera årsmötets protokoll.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av
a) ordförande på en tid av 2 år.
b) 5 övriga styrelseledamöter på en tid av 2 år dock att mandatperioderna bestäms så att två alternativt tre ledamöter avgår vid årsmötet ena året och två alternativt tre ledamöter påföljande år.
9. Val av två revisorer.
10. Val av 2 personer till valberedningen.
11. Fastställande av årsavgift för innevarande kalenderår.
12. Behandling av förslag från styrelsen.
13. Behandling av medlemmarnas motioner.
14. Övriga frågor.

Motion till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast 1 januari.

§6 STYRELSE
Styrelsen utser inom sig föreningens olika förtroendeposter och arbetsuppgifter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller ledamot. Styrelsen är beslutsför då minsta halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens beslut ska protokollföras och protokollen ska justeras.
Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse med resultat- och balans-räkning för det gångna verksamhetsåret (=kalenderår), som tillsammans med verksamhetsplan för innevarande år och svar på medlemmarnas motioner sänds till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.


§7 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§8 REVISION
Föreningens räkenskaper ska revideras av en vid årsmötet vald revisor.


§9 ÄNDRING AV STADGARNA
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ett årsmöte.


§10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om föreningens upplösning fattas i samma ordning som gäller för ändring av dessa stadgar. Upplöses föreningen ska dess eventuella tillgångar tillfalla Alnarps samtliga studentkårer i lika delar.

Ovanstående stadgar har av Alnarpsveteranerna antagits vid extra årsmöte 2016-05-31 och senast ändrats 2019-02-04.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.